قرائت قرآن روزی 50 آیه

قرائت قرآن روزی 50 آیه

امام صادق علیه السلام می فرماید:  قرآن عهدنامه خدا برای مردم است. ،   شایسته است که انسان مسلمان به آن عهدنامه نگاه کند و در هر روز پنجاه آیه بخواند. [کافي، فضل القرآن، باب في قرائته، ج 2، ص 609، حديث1: 609].    از فرمایشات استاد:  از آنجایی که نمیتوان یک ختم قرآن را به اشتراک گذاشت که کار عبث و بیهوده ایست و هیچ ثمری ندارد چون ممکن است کسانی که در ختم های حزب حزب شرکت میکنند از موقعیت های معنوی