نماز اول وقت

نماز اول وقت

کلمه "نماز" یا "prartanā"  کلمه "نماز" یا "prartanā" (در سانسکریت) از دو کلمه "pra" و "artha" به معنای شفاعت با حرارت گرفته شده است. به عبارت دیگر، از خدا چیزی را  با تمایل شدید خواستن نیز است. نماز شامل احترام، عشق، دعا و ایمان است. با دعا، ما بیچارگی خود را بیان می کنیم و مسئولیت کار مان را به خدا واگذار میکنیم . دعا در سطح عمل، تفکر و نگرش به نفع ما است. این سنگ بنای عمل روحانی است؛ زیرا قدرت