سرنوشت

سرنوشت

تاریخ : 20 مهر 1397 نویسنده : ali موضوع : کلام بزرگان
آیت الله حق شناس : سرنوشت هر کس به دست خودش است.  می تواند در چاه بماند می تواند خلاص شود، اگر دیدید که قلب شما را چیزی مسموم می کند از آن احتراز کنید. اگر یک وقت به طاعت زیاد راه پیدا کردی یک موقع خودت را مسلمان زمانه حساب نیاوری.  به هر کجا که رسیدی بالاتر از آن هم وجود دارد.